Dikkat bu hastalık çocukları tatilden soğutmasın

Kunduracı göğüs’ ve ‘güvercin göğüs’ gibi çeşitleri olan göğüs duvarı deformitesi, çocukların deniz ve havuz keyfini kâbusa dönüştürüyor… Acı­ba­dem Ata­kent Has­ta­ne­si Gö­ğüs Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Dr. Ah­met De­mir­ka­ya, bu şe­kil bo­zuk­luk­la­rı­nı ço­cu­ğun öz­gü­ve­ni­ni kay­bet­me­den ve ken­di­ni sos­yal ya­şam­dan so­yut­la­ma­dan dü­zelt­mek ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Bu­nun için de en ide­al za­man, 7-8. yaş­lar­dı­r” di­yor.

Bu be­lir­ti­le­ri dik­ka­te alın

Dr. De­mir­ka­ya, ço­cuk­lar için bü­yük bir so­run oluş­tu­ran gö­ğüs de­for­mi­te­si­ni şöy­le an­la­tı­yor, “Kun­du­ra­cı ti­pi gö­ğüs­te, top­lum­da ‘i­man tah­ta­sı­’ ola­rak da bi­li­nen ön­de­ki ster­num ke­mi­ği içe doğ­ru çö­kük olu­yor, ya­ni göğ­sün ön du­va­rın­da bir çu­kur­luk olu­şu­yor. Gü­ver­cin göğ­sün­de ise tam ter­si gö­ğüs ön kıs­mın­da öne doğ­ru bir çı­kın­tı gö­rü­lü­yor.” De­mir­ka­ya, çok ha­fif şe­kil bo­zuk­lu­ğun­dan çok ağır form­la­ra ka­dar her has­ta­da fark­lı şid­det­te ge­li­şe­bi­len gö­ğüs bo­zuk­lu­ğu­na omur­ga­da gö­rü­le­bi­len skol­yoz ve ki­foz gi­bi ra­hat­sız­lık­la­rın da eş­lik ede­bil­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

bebebegim-42

Ai­le­sel ge­çiş­li bir has­ta­lık

Bu ço­cuk­lar ön­ce­lik­le do­ğuş­tan ge­len has­ta­lık gru­bu­na gi­ri­yor. Bu grup has­ta­lar­da ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da ge­ne­tik bir yat­kın­lık ol­du­ğu, yak­la­şık 3 has­ta­nın bi­rin­de gös­te­ril­miş.

Gö­ğüs ka­fe­sin­de­ki ka­bur­ga ke­mik­le­ri­nin de bü­yü­me­sin­den so­rum­lu kar­ti­laj kıs­mı­nın aşı­rı kon­trol­süz bü­yü­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. Bu bü­yü­me ön­de­ki ster­num ke­mi­ği­ni ar­ka­ya çe­ke­rek çu­kur­laş­ma ya da öne ite­rek bir çı­kın­tı oluşturuyor.

Kal­bin rit­mi­ni bo­za­bi­li­yor

Efor­la, kal­pte ağ­rı, çar­pın­tı ve ne­fes dar­lı­ğı olu­şu­yor. Yi­ne bu grup has­ta­lık­ta ço­cuk­lar­da be­ra­be­rin­de as­tım gi­bi bo­zuk­luk­la­ra ve so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­na da rast­la­na­bi­li­yor. Ba­zen kalp­te ri­tim bo­zuk­luk­la­rı­ da görülebilir.

bebegim-hastalik-sliTedavi nasıl yapılıyor?

De­mir­ka­ya, te­da­vi­nin has­ta­lı­ğın de­re­ce­si­ne gö­re plan­lan­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. De­for­mi­te­si ha­fif olan­lar­da va­kum ale­tiy­le dı­şa­rı­dan kuv­vet uy­gu­la­na­rak ve­ya cilt al­tı­na yer­leş­ti­ri­le­bi­len si­li­kon­gi­bi çe­şit­li yön­tem­ler kul­la­nı­lı­yor. De­for­mi­te­si faz­la olan­lar­da ise cer­ra­hi te­da­vi­nin ­gün­de­me gel­di­ği­ni ifa­de eden De­mir- ­ka­ya, bu te­da­vi­nin na­sıl uy­gu­lan­dı­ğı­nı şöy­le an­la­tı­yor:  “Gü­nü­müz­de gö­ğüs de­for­mi­te­sin­de en çok ter­cih edi­len yön­tem, mi­ni­mal in­va­ziv tek­nik ile uy­gu­la­nan Nuss yön­te­mi. Bu yön­tem­le gö­ğüs ka­fe­si ka­pa­lı tek­nik­le, ya­ni ka­me­ra eş­li­ğin­de dü­zel­ti­li­yor. Bu dü­zelt­me ame­li­ya­tı ağ­rı­nın gi­de­ril­me­si için da­mar içi­ne ve­ya omur­ga boş­lu­ğu­na yer­leş­ti­ri­len ka­ta­te­rin ar­dın­dan, ge­nel anes­te­zi al­tın­da ya­pı­lı­yor. Bu yön­tem­de ol­duk­ça ba­şa­rı­lı so­nuç­lar el­de edi­li­yor.”

Kapalı  yöntemin  avantajları neler?

Kısa operasyon süresi,

Hastanede kısa kalış süresi,

Kanamanın yok denecek kadar az olması,

Günlük aktiviteye erken başlayabilme,

Uzun dönemde göğüs kas gücü, göğüs kafesi gelişimi, esnekliği ve büyümenin engellenmemesi,

Başarılı estetik sonuçlar.

kaynak:http://hayat.sozcu.com.tr/hastalik-11069/

Bu yazı 629 kişi tarafından ilgi ve alaka ile takip edildi, tekrar bekleriz...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>