Elektrikli BMW’lerde son gözdeler

Borusan Otomotiv kuruluşunun 30. yılında, elektrikli BMW i3 ve i8 modellerini İstanbul Ataşehir’deki yeni showroom açılışıyla birlikte Türkiye’de satışa sundu. “Do­ğuş­tan Elek­trik­li­” slo­ga­nıy­la tüm dün­ya­da ses ge­ti­ren ve BMW Gru­bu­’nun ta­ma­men ye­ni ge­liş­ti­ri­len mo­del yel­pa­ze­sin­den olu­şan elek­trik­li araç mar­ka­sı BMW i’­nin her iki mo­de­li de Tür­ki­ye­’de sa­tı­şa su­nul­du.

Ku­ru­lu­şu­nun 30. yı­lı­nı kut­la­yan Bo­ru­san Oto­mo­ti­v’­in İs­tan­bul Ata­şe­-hi­r’­de ger­çek­leş­tir­di­ği i3 ve i8 Tür­ki­ye ta­nı­tı­mı­na, BMW AG Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Dr. Ian Ro­bert­so­n da ka­tıl­dı ve özel bir top­lan­tı­da so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­la­dı.

Bo­ru­san çok önem­li. 30 yıl­lık or­tak­lı­ğı­mız bu­lu­nan Bo­ru­san ile mü­kem­mel bir bir­lik­te­lik yü­rü­tü­yo­ruz di­yen Ro­bert­son, “Her ko­nu­da özel­lik­le ya­tı­rım­la­rın ger­çek­leş­me­si ko­nu­sun­da bi­zim işi­mi­zi çok ko­lay­laş­tı­rı­yor­lar. Ata­şe­hi­r’­de açı­lan show­ro­om dün­ya­ya ör­nek özel­lik­ler ta­şı­yo­r” de­di. Kriz­ler bi­zim için de çok önem­li di­yen Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si, “Ül­ke­le­rin pa­zar gra­fik­le­ri­ni, eko­no­mik ve lüks araç sa­tı­şı ba­zın­da sü­rek­li ta­kip edi­yo­ruz. Tür­ki­ye­’de 2008 yı­lın­da ya­şa­nan kri­zi, 1.6 lit­re mo­tor­la­rı ha­kim mo­del­le­ri­miz olan 3 ve 5 se­ri­si araç­la­ra en­teg­re ede­rek ver­gi avan­ta­jıy­la çöz­dük. Ül­ke­le­re özel çö­züm­ler de üre­ti­yo­ruz. An­cak tüm kriz­ler­de lüks araç­la­rın pa­zar kay­bı eko­no­mik araç­la­rın kay­bın­dan çok da­ha ya­vaş ger­çek­le­şi­yor. Bu si­zin ül­ke­niz­de de böy­le­” di­ye ko­nuş­tu.

İs­tan­bul mega kent
Ro­bert­so­n’­ın, “İs­tan­bul bi­ze gö­re Av­ru­pa­’nın Lon­dra ile iki me­ga ken­tin­den bi­ri. İş­te bu yüz­den elek­trik­li araç­la­rı­mı­zın Tür­ki­ye­’de sa­tı­şa su­nul­ma­sı ay­rı bir önem ka­za­nı­yor. Araş­tır­ma­la­rı­mız­da şe­hir içi gün­lük sü­rüş or­ta­la­ma­la­rı­nın 28 ile 35 km. ara­sın­da ol­du­ğu­nu net bi­çim­de gör­dük. 2010 yı­lın­da 7 bin elek­trik­li araç var­ken 2013’de bu sa­yı­ 140 bine çık­tı. Ki bu araç­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı kon­van­si­yo­nel araç­la­rın mo­di­fi­kas­yon­lar­la elek­trik­li­ye dö­nüş­tü­rül­müş ha­lin­den iba­ret­ti. Sa­hip olan in­san­la­rın elek­trik­li bir oto­mo­bil kul­lan­dı­ğı bel­li ol­mu­yor çün­kü di­ğer araç­lar­dan bir fark­la­rı bu­lun­mu­yor­du­” de­di.

İ8- 1.5 litre 231 beygirlik TwinPower Turbo benzinli ve 131 beygir elektrikli motora sahip. 0-100 km/s hızlanması 4.5 saniye. i8’in dolu yakıt deposu ve tam şarj bataryayla 500 km’nin üzerine çıkıyor.
Teşvik şart
Geçen bir yılda tüm dünyada 7 bin BMW i markalı elektrikli araç sattıklarını belirten Ian Robertson, “Söz satıştan açılmışken örnek ülke Norveç’i gösterebilirim. Pazarın yüzde 16’sı elektrikli. Almanya’da hedef 2020 yılında 1 milyon elektrikli araca ulaşmak. Bunun için çalışma yapıyorlar. Tercihli yollar, teşvikler, vergi avantajı gibi. BMW i3’ün satışına ABD’de yeni başlanıyor. Asya pazarların da ise önümüzde dönemde başlanacak. ABD’de üreteceğimiz X7 modemiz var ama lansman tarihi henüz veremiyorum. İlerleyen süreçte 8’li, 9’lu 10’lu serilerin üretimine geçebiliriz” diye konuştu.

i3 modeli 46 bin 100, i8 ise 180 bin Euro
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryıldız, elektrikli modelleri i3 ve i8 için pazarlama çalışmaları hariç 450 bin Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “BMW i3 ve i8’in satışına Türkiye’de ilk kez Ataşehir’deki showroomda başlıyoruz. Her anlamda örnek olan bu yere 5.5 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. Almanya’dan 2014 yılı için 150 adetlik BMW i3 talebimiz oldu. Ancak bu sene 80 adet araç alabiliyoruz. Yüzde 15’lik vergi dilimi içindeki bu modelimiz 46 bin 100 Euro’luk fiyata sahip. BMW i8’dan ise ilk etapta 4 ya da 5 araç getirebiliyoruz. Dünyadan öylesine yoğun bir talep var ki ancak bu kadar araç alabildik. Ülkemizde yaklaşık 180 bin Euro’luk başlangıç fiyatına sahip olacak i8’in müşteri teslimatına ancak 2015 yılbaşından sonra başlayabiliyoruz” dedi.
2015 sonunda hedef 100
noktada 200 şarj istasyonu
İstanbul’da kurulu 18 farklı noktada 36 şarj istasyonu bulunuyor. Yeni alanlarla birlikte 2014 sonunda İstanbul’da 25 lokasyonda 50 şarj istasyonu olacak. Borusan Otomotiv “ChargeNow ñ Eşarj” işbirliği ile de 2015 yılı sonunda hedef 100 farklı noktada 200 şarj istasyonu.

“Jaguar’da servis kapısını
çalanı boş göndermiyoruz”
Ortaklar Otomotiv’le distribütörlük anlaşmasını bitiren Jaguar, artık Borusan Otomotiv ile Türkiye yollarına çıkacak. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryıldız’a yeni markaları Jaguar’ı da sorduk. Biryıldız, “Jaguar ile yaklaşık iki yıldır görüşmeler sürüyordu. Ancak ağustos ayında diğer anlaşmanın bitmesinin hemen ertesinde atılan imza ile biraz hazırlıksız yakalandık” dedi. Parça, eğitim ve sipariş işlerinin yeni başladığını belirten Biryıldız, “Satışlara bu yılın sonunda başlarız. Bayi ve satış ağı planları yapıyoruz. Henüz parça tedarik sistemine bile yeni girdik. Ancak servis konusunda kapımızı çalanı da boş göndermiyoruz” diye konuştu. Yeni markaları Jaguar için önümüzdeki yıl için binli adetler üzerine satış hedefi koyduklarını söyleyen Biryıldız, “Bizim amacımız Premium segmentte varlığımızı ve ağırlığımızı çok daha yukarılara çekmek. Bizim dışımızda Premium segment pazarında Türkiye’de üç Alman ve bir İsveçli marka daha var. Jaguar ile bu pazardan daha çok pay alacağız. Önümüzdeki hafta İngiltere’de Jaguar ve Land Rover ile bir dizi konferansa başlıyoruz. 8 Eylül’de de yeni Jaguar XE’nin dünya prömiyerine de katılacağız. XF, XJ, XK ve F-TYPE gibi diğer modelleri de konuşacağız. Özellikle 2.0 litre motorlu araçlar üzerine yoğunlaşacağız’ dedi. İ3-70 beygir güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlamasını 7.2 sn’de tamamlayabiliyor. 130 – 160 kilometre gibi bir menzili sahip araç ECO PRO moduyla 200 km’ye varan bir menzile ulaşabiliyor.

 

 

kaynak:http://sozcu.com.tr/otomotiv/bmw-voltaj-yukseltti.html

Bu yazı 697 kişi tarafından ilgi ve alaka ile takip edildi, tekrar bekleriz...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>