Sağlıklı, beyaz ve güzel dişlere sahip olmak

Et­ki­le­yi­ci ve mü­kem­mel bir gü­lüş sağ­la­yan bem­be­yaz diş­le­re her­kes sa­hip ol­mak is­ter. An­cak yıl­lar geç­tik­çe diş­le­ri­miz ye­di­ği­miz ve iç­ti­ği­miz gı­da­lar ne­de­niy­le sa­ra­rır ve le­ke­le­nir. Diş­ler­de­ki bu renk de­ği­şi­mi özel­lik­le kah­ve, al­kol ve si­ga­ra kul­la­nı­mıy­la da­ha da kö­tü bir hal alır. Be­yaz­lı­ğı­nı kay­bet­miş diş­le­ri­mi­zi gös­ter­me­mek için gü­lüm­se­mek­ten ka­çı­nır ya da ağ­zı­mı­zı ka­pat­ma ge­re­ği du­ya­rız. Diş he­kim­li­ğin­de­ki es­te­tik uy­gu­la­ma­lar sa­ye­sin­de bem­be­yaz ve sağ­lık­lı diş­le­re sa­hip ol­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Diş He­ki­mi ve Pro­tez Uz­ma­nı Çağ­daş Kış­la­oğ­lu ko­nuy­la il­gi­li bir­çok açık­la­ma yap­tı.

Diş eti uy­gu­la­ma­sı

Es­te­tik açı­dan tat­min edi­ci gü­zel­lik­te bir gü­lüm­se­me, yal­nız­ca be­yaz ve şek­li mun­ta­zam diş­ler dı­şın­da, bu diş­ler­le uyum­lu diş et­le­ri­ne de sa­hip ol­mak­la ger­çek­le­şir. Es­te­tik diş eti uy­gu­la­ma­la­rı­nın bir di­ğer adı da pem­be es­te­tik­tir. Diş es­te­ti­ği­ni ta­mam­la­ma­ya yar­dım­cı olan pem­be es­te­tik­te amaç, çe­ki­ci bir gü­lüş el­de et­me­nin ilk adı­mı olan diş ve diş eti uyu­mu­nu sağ­la­mak­tır. Pem­be es­te­tik adı ve­ri­len diş eti böl­ge­sin­de en çok kar­şı­la­şı­lan so­run, ge­re­ğin­den faz­la gö­rü­nen diş et­le­ri ya da asi­met­rik diş eti se­vi­ye­le­ri­dir. Es­te­tik diş he­kim­li­ği uy­gu­la­ma­la­rın­dan bi­ri olan Gin­gi­vop­las­ti yar­dı­mıy­la diş­ler­den da­ha bas­kın öne çı­kan diş et­le­ri ya da asi­met­rik diş eti gö­rü­nüm­le­ri dü­zel­ti­li­yor

Renk ve şe­kil aşa­ma­sı
İkin­ci adım olan Bon­ding yön­te­miy­le diş­ler­de­ki renk ve şe­kil bo­zuk­luk­la­rı gi­de­ri­li­yor. Ki­şi­le­rin da­ha gü­zel ve öz gü­ven­li bir gü­lüm­se­me­ye sa­hip ol­ma­la­rı­na im­kan ve­ren Bon­ding yön­te­mi, ne­re­dey­se tüm yaş grup­la­rı ta­ra­fın­dan ra­hat­lık­la ter­cih edi­le­bi­li­yor. Bon­ding yön­te­min­de kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler, di­şin dış yü­ze­yi­ne tut­tu­ru­la­rak uy­gu­la­nı­yor, diş­ler­de­ki şe­kil ve renk bo­zuk­luk­la­rı bu şe­kil­de gi­de­ri­li­yor. Bu yön­tem sa­ye­sin­de, kı­rıl­mış ve­ya baş­ka şe­kil­de ha­sar al­mış diş­ler ona­rı­lı­yor, diş­ler ara­sı boş­luk­lar ka­pa­tı­lı­yor ve diş boy­la­rı­nı is­te­ni­len dü­ze­ye ge­tir­mek müm­kün olu­yor. Bu yön­tem­de se­ans yak­la­şık 15 da­ki­ka – 1 sa­at ara­lı­ğın­da sür­mek­te. Ta­bii bu­nun­la bir­lik­te se­ans sü­re­si, ki­şi­nin diş ya­pı­sı ve du­ru­mu­na gö­re de­ğiş­ken­lik gös­te­re­bi­li­yor.

Be­yaz­lat­ma saf­ha­sı
Üçün­cü adım olan be­yaz­lat­ma­da, mü­kem­mel bir gü­lüş sağ­la­nı­yor. Diş­ler­de­ki ve diş et­le­rin­de­ki şe­kil bo­zuk­luk­la­rı gi­de­ril­dik­ten son­ra, mü­kem­mel bir gü­lü­şün ol­maz­sa ol­ma­zı diş be­yaz­lat­ma iş­le­miy­le diş­ler­de­ki renk bo­zuk­luk­la­rı gi­de­ri­li­yor. Bu son adım­da, di­ğer uy­gu­la­ma­la­rın da­ha et­ki­le­yi­ci bir bi­çim­de öne çık­ma­sı sağ­lan­mış olu­yor. Diş be­yaz­lat­ma iş­le­min­de la­zer kul­la­nı­la­rak ba­şa­rı­lı so­nuç­lar el­de edil­mek­te. Bu iş­lem­de ön­ce­lik­le diş­ler­de­ki gö­ze­nek­le­rin te­miz­len­me­si ama­cıy­la, diş­le­re ok­si­jen­li su ve­ya özel bir jel uy­gu­la­nır. Bu mad­de­le­re, yak­la­şık 45 da­ki­ka bo­yun­ca la­zer ışı­ğı tu­tu­la­rak be­yaz­la­ma iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­lir. Be­yaz­lat­ma ora­nı, ki­şi­nin diş ren­gi­nin ve ya­pı­sı­nın du­ru­mu­na bağ­lı ola­rak diş he­ki­mi ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

kaynak:http://hayat.sozcu.com.tr/dis-beyazlatma-14161/

Bu yazı 485 kişi tarafından ilgi ve alaka ile takip edildi, tekrar bekleriz...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>