Ziraat Bankası Banko Asistanı Mülakat Soruları 2015

Ziraat Bankası Banko Asistanı Mülakat Soruları 2015, Ziraat Bankası Mülakat Soruları 2015, 2012 Ziraat Bankası Banko Asistanı Mülakat Soruları, Ziraat Bankası Banko Asistanı Mülakat Soruları. Ziraat Bankası Sınav Sonuçları Açıklandı. Ziraat Bankası sınavında başarılı olan adaylarımız mülakata çağrılacaklar. Ziraat Bankası Mülakatında hangi sorular sorulabilir. 2015 Ziraat Bankası Banko Asistanı Mülakat’ına girecek olan adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.

Tüm mülakat sınavlarında olduğu gibi bu Ziraat Bankası Banko Asistanı Mülakat sınavunda da en önemli olan şey heyecanlanmamaktır, ne kadar sakin olursanız o kadar çok başarılı olma şansınız artar.

ZİRAAT BANKASI MÜLAKAT SORULARI 2015

1 iç işleri bakanı
2 dış işleri bakanı
3 ekonomiden sorumlu devlet bakanı
4 maliye bakanı
5 ziraat bankası şube sayısı
6 alacağın maaşı biliyormusun
7 Türkiyede enfilasyon oranı
8 Türkiyede ekonomik büyüme
9 ziraat bankası genel müdürü
10 yönetim kurulu başkanı
11 spk başkanı
12 spk: piyasanınaçıklık kuralına göre yönetilip yönetilmediğini kontrol eder.
13 merkez bankası başkanı
14 kara para: illegal yollardan elde edilen paradır.(eroin , kaçakçılık)
15 resesyon:ekonomideki durgunluktur.
16 cari açık: bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurtdışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.
17 enflasyon ve deflasyon : ekonominin ortalama fiyat düzeyindeki yüzde artış oranına enflasyon denir. Yüzde azalışına ise deflasyon denir.
18 ipotek: taşınmaz üzerindeki rehne denir.
19 hazine müsteşarı
20 ziraat bankası nereye bağlı: hazine müsteşarlığına ( buna yinede bi bakın yanlış olabilir)
21 mortgage nedir
22 ziraat bankasının faiz oranları
23 ziraat bankası nasıl bir bankadır: tarımı finanse eden ,emekli maaşı ödeyen , sosyal fonksiyon içerisinde olan bir kuruluştur.
24 türkiyenin bankacılıkla ilgili en büyük sorunu nedir: özkaynak yetersizliği
25 ziraat bankası büyüme oranı ( 2008 ve 2009 olarak bakın)
26 ziraat bankası özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı
27 ziraat bankasının personel sayısı ve kaç noktada rakipsiz olduğu
28 özelleştirme nedir üç örnek: kar getirmeyen kamu kurumlarının verimli hale getirilebilecek yatırımcıya verilmesidir. Ör: Telekom;Araplara finansbank; yunanlılara oyakbank ; Hollandalılara
29 bankalar neden kurulmuştur : para sıkıntısı yaşayan girişimcilere finansman sağlamak için kurulmuştur
30 virman: aynı bankanınaynı şube içerisinde yapılan para transferidir
Havale: aynı bankanın farklı şubelerine yapılan para transferidir.
Eft: farklı iki banka arasındaki para transferidir
31 müteselsil sorumluluk: birden çok kimselerin bir zararın tamamından ayrı ayrı sorumlu tutulmaları halidir.
32 key: konut edindirme yardımıdır. 1986- 95 yılları arasında işçi ücretlerinden kesilen ödenektir. Amaç fonda para biriktirip kişileri ev sahibi yapmaktır.
33 sera nedir: doğal çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde yada yörelerde bitkilerin yetiştirilmesi için uygun koşulların yapay yollarla yaratıldığı , üstü ışık geçiren örtüyle kaplı ortamlara denir.
34 topraksız tarım hakkında bildikleriniz.
35 ziraat bankasının yıllık net karı
36 ziraat bankasının vizyonu ve misyonu nedir
37 seni başka illere göndersek gidermisin ( kesinlikle cevap giderim)
38 patron ve yönetici arasındaki fark
39 senin diğerlerinden farkın ne neden seni alalım
40 buğdayın ekim zamanı ekim şekli gübreleme zamanları kullanılan gübreler
41 ph nedir değeri kaçtır tuzlu ve alkali toprak nedemektir
42 kayısı nedemektir
43 açlık sınırı nedemektir açlık sınırı ne kadardır
44 asgari ücret nedemektir ne kadardır
45 ekonomiyle ne kadar ilgilenirsin
46 neden ziraat bankası

ZiRAAT BANKASI VE DİĞER BANKA SINAVINDA KARŞILAŞILAN TERİMLER VE ANLAMLARI
1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge
2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir
3 ) ARİYET : Ödünç; ödünç sözleşmesi
4 ) AYNİ :  Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili
5 ) BONO : Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet
6 ) BUTLAN :  Geçersizlik
7 ) CEBRİ İCRA : Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları
8 ) CİRO : Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri
9 ) CÜZİ HALEFİYET : Miras üzerinde sadece bir talep hakkı elde etmeyi, buna karşılık borçlardan sorumlu olmamayı ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal bırakılmış şahıs (musaleh) cüzi haleftir.
10 ) DEF’İ : Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol
11 ) EDİM : Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi
12 ) EMTİA : Ticaret konusu olan her türlü mal
13 ) FER’İ : Ekli; eklentili; ikinci derecede olan
14 ) FİİL EHLİYETİ : Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği
15 ) GABİN : Aşırı yararlanma, edimler arasında açık oransızlık, alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması
16 ) GAİPLİK KARARI : Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi
17 ) HAK EHLİYETİ : Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği
18 ) HAKSIZ FİİL : Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir
19 ) HAMİLİNE : Kıymetli evrakı elinde bulundurana ödeme yapılacağını gösteren ibare
20 ) İBRA : Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma
21 ) İCAP : Bir sözleşme için ilk söylenen söz
22 ) İCAZET : İzin; onay
23 ) İCRA : Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.
24 ) İÇTİHAT : Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış
25 ) İFA : Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma
26 ) İFLAS MASASI :  İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim
27 ) İKRAH : Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak
28 ) İKTİSAP : Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme
29 ) İLAM :  Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge, mahkeme kararlı belge
30 ) İLLİYET BAĞI : Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki
31 ) İNFİSAH : Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; kendiliğinden ortadan kalkma
32 ) İNTİFA HAKKI : Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi
33 ) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ : Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı kıymetli evrak
34 ) İRAT SENEDİ : Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak
35 ) İSTİHKAK DAVASI : Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan dava
36 ) İSTİRDAT DAVASI : Geri alım davası; haklı bir neden olmaksızın mal kazanımından doğan ve kazanılan malın geri alınmasını amaçlayan dava
37 ) İTFA : Bir borcu ödeme, sona erdirme
38 ) IZTIRAR HALİ : Zorunluluk hali; çaresizlik
39 ) KAMBİYO SENETLERİ :  Poliçe, bono ve çekten ibarettir
40 ) KAMBİYO TAAHHÜDÜ : Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç
41 ) KARİNE : İpucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması
42 ) KARZ :  Ödünç
43 ) KAYYUM :  Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse
44 ) KAZAİ RÜŞT : 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının kabulü ile mahkemece reşit kılınması
45 ) KOLLEKTİF ŞİRKET : Ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirket
46 ) KOMANDİT ŞİRKET : İki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir
47 ) KONKORDATO : En az üçte iki alacaklının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre borcun belli yüzdesini belirlenen vadede ödeyerek borcundan kurtulması
48 ) KÜLLİ HALEFİYET : Mirasçılar; sadece miras üzerindeki mal ve haklardan istifade etmeyip aynı zamanda miras bırakanın borçlarından da sorumludur. Bu detay miras hukukunda külli halefiyet olarak adlandırılır
49 ) LİMİTED ŞİRKETİ :  İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir
50 ) MALİK : Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi
51 ) MAMELEK : Malvarlığı
52 ) MENFİ TESPİT DAVASI : Bir kimsenin iddiada bulunan kişi ile aralarında hukuki ilişki (örneğin borç ilişkisi) bulunmadığının saptanmasını istediği dava
53 ) MUACCEL :  Vadesi gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş
54 ) MÜCBİR SEBEP : Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, beklenmedik olaylar
55 ) MÜDAFİ : Savunucu; savunan
56 ) MÜECCEL : Vadeli; zamanı henüz gelmemiş
57 ) MÜEYYİDE : Yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepki
58 ) MÜFLİS : İflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimse
59 ) MÜMESSİL : Temsil eden; temsilci
60 ) MÜMEYYİZ : Sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse
61 ) MÜSADERE : Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması
62 ) MÜTESELSİL SORUMLULUK : Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması
63 ) MUTLAK MUVAZAA : Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri
64 ) NAMA : Ada, isme, kişiye
65 ) ÖNALIM HAKKI : (Şufa hakkı) bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı
66 ) PAYLI MÜLKİYET : Birden çok kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla sahip olmasıdır
67 ) PEY AKÇESİ : Ön ödeme
68 ) RAYİÇ BEDEL : Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri
69 ) RE’SEN : Kendiliğinden; herhangi bir isteğe gerek olmadan; otomatikman
70 ) REŞİT : Ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar verilen kişi
71 ) RÜCU : Dönme; sözünden dönme; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesi
72 ) RÜÇHAN HAKKI : Yasal olarak tanınan öncelik hakkı
73 ) SINIRLI SORUMLULUK : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
74 ) SINIRSIZ SORUMLULUK : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumu
75 ) SÜKNA HAKKI :  Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı
76 ) ŞERH : Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim
77 ) ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI : Mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren yenilik doğuran hak
78 ) TAHVİL : Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan menkul değerler
79 ) TAKSİRLİ SUÇ : Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç
80 ) TEMERRÜT : Borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme
81 ) TEMETTÜ : Kâr; kazanç payı
82 ) TEMYİZ : Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol
83 ) TENKİS :  İndirme; azaltma; eksiltme
84 ) TEREKE : Miras bırakandan mirasçılara kalan malvarlığı
85 ) TERKİN : Silme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun (şerhin) çizilmesi
86 ) TESELLÜM : Teslim alma
87 ) TESELSÜL : Zincirleme ; birden fazla kimsenin bir borçtan veya suçtan dolayı sorumlu olması
88 ) TRAMPA : Bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla değiştirilmesini konu alan sözleşme
89 ) TÜZEL KİŞİ :  Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan
90 ) ÜST HAKKI : Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği irtifak hakkı
91 ) VARANT : Rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet
92 ) VARİS : Mirasçı
93 ) VASİ : Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci
94 ) VEDİA : Saklama
95 ) VEKALET SÖZLEŞMESİ : Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme
96 ) VELAYET : Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi
97 ) ZAMANAŞIMI : Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre
98 ) ZARURET HALİ : Kendisini ve başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan ya da derhal ortaya çıkabilecek bir tehlikeden kurtarmak için başkasının mallarına zarar vermedir
99 ) ZIMNİ : Üstü kapalı; açık olmayan
100 ) ZİLYETLİK : Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma

SORU 1
“UNESCO, 2012 yılını Uluslararası …… Yılı olarak ilan etmiştir.” İfadesinin doğru olması için boşluğun yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Itrî
B) Mevlana
C) Piri Reis
D) Evliya Çelebi
E) Hacı Bektaşi Veli
Doğru cevap: A
SORU 2
Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Anadolu topraklarının işgal edilmesi
C) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması
D) Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanının daralması
E) İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye girmesi
Doğru cevap: A
SORU 3
I. Temsil Heyeti Başkanlığı
II. Başkomutanlık
III. Erzurum milletvekilliği
IV. 9. Ordu Müfettişliği
V. Cumhurbaşkanlığı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı döneminde ve sonrasında yapmış olduğu görevler, aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
A) I-III-V-IV-II
B) II-I-III-V-IV
C) III-II-IV-I-V
D) IV-I-III-II-V
E) V-IV-I-III-II
Doğru cevap: D
SORU 4
Kurtuluş Savaşı biter bitmez Atatürk, ülkesinin bağımsızlığından ve onurundan ödün vermeden eşitliğe dayalı bir barış sistemi arzu etmiştir. Bu nedenle O, “Yurtta barış, dünyada barış” ideali ile hareket etmiş ve Türkiye’yi bazı uluslararası paktlara dâhil etmiştir.
Atatürk’ün bu tutumuna dayanarak Türkiye’nin 1923-1938 yılları arasında katıldığı
I. Kellogg-Briand
II. Akdeniz
III. Balkan
IV . Bağdat
Paktlarından hangileri, aşağıdaki seçeneklerde birlikte doğru olarak verilmiştir?
A) I ve IV
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Doğru cevap: C
SORU 5
Mustafa Kemal Atatürk, çok partili hayata geçmek, dürüst ve etkili bir muhalefet ile meclis çalışmalarını hızlandırmak, farklı görüşleri mecliste temsil yetkisi vermek, demokrasinin tüm kurumları ile işlemesini sağlamak amacıyla Paris Büyükelçiliğinde bulunan Fethi Okyar’a bir parti kurdurmuştur.
Söz konusu siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Cumhuriyet Halk Fırkası
E) Demokrat Parti
Doğru cevap: C
SORU 6
Balkan Savaşları sonunda, Bulgaristan ve Yunanistan’da kalan Türk azınlıkların sahip olacakları
hakları belirleyen antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Bükreş ve Atina Antlaşmaları
B) Londra ve Edirne Antlaşmaları
C) İstanbul ve Atina Antlaşmaları
D) Belgrat ve Bükreş Antlaşmaları
E) Edirne ve İstanbul Antlaşmaları
Doğru cevap: C
SORU 7
Mustafa Kemal’de, Türk milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapısını yenileme
düşüncesini gerçekleştirme azminin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A) Balkan Savaşları
B) II. Meşrutiyetin ilanı
C) 31 Mart Vak’ası
D) l. Dünya Savaşı
E) Trablusgarp Savaşı
Doğru cevap: B
SORU 8
Aşağıdakilerden hangisi, l. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri
değildir?
A) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirmeleri
B) Yeni devletlerin kurulmasını sağlamaları
C) Ekonomik yükümlülükler içermeleri
D) Yeni siyasal rejimler öngörmeleri
E) Askeri sınırlamalar getirmeleri
Doğru cevap: D
SORU 9
l. Dünya Savaşı sonunda, aşağıdaki devletlerin hangisinde rejim değişikliği olmuştur?
A) Almanya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Japonya
E) İsveç
Doğru Cevap: A
SORU 10
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Osmanlı hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz
kalması Türk milletinin tepkilerine yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu tepkilerden biridir?
A) Takrir-i Sükun Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Kuva-i Milliye’nin oluşması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanması
Doğru cevap: B
SORU 11
Okuyucuya namuslu söz söylemek, doğruyu anlatmak gerekir. Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini etki-leyecek güce sahiptir. Bir insanın sanatçı tanımına uyması için bu gücü insanların ruhunda güzeli yarat-maya ve insanlığın iyiliğine yöneltmesi gerektiğine ina-nıyorum.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-miştir?
A) Sanatçının okuyuculara karşı iyimser bir tavır ser-gilemesine
B) Sanatçının eserleriyle insanların ruhunda iyiliği ve güzelliği yaratmasına
C) Sanatçının hayatın doğrularını yansıtmasına
D) Sanatçının insanları etkileme gücünü olumlu yönde kullanması gerektiğine
E) Sanatın insanları etkileme gücüne
Çözüm:11
Parçada “— insanların ruhunda güzeli yaratmaya —“ ifadesinde B seçeneğine,
“— namuslu söz söylemek doğruyu anlatmak gerekir.” ifadesinde C seçeneğine, “— insanlığın iyiliğine yöneltmesi —“ ifadesinde D se-çeneğine ve “Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini etkileyecek güce sahiptir.” ifadesinde E seçeneğine değinilmiştir. Ancak parçada sanatçının okuyuculara karşı iyimser bir tavır sergilemesiyle ilgili bilgi yoktur.
(Cevap A)
SORU 12
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır
Yukarıdaki şiirin ana duygusu ne olabilir?
A) Geçmişe duyulan özlem
B) Sıla özlemi
C) Doğa sevgisi
D) Yaşama sevinci
E) Toprağa bağlılık
Çözüm:12
Dörtlüğün ilk dizesindeki “uçun kuşlar doğduğum yere” ifadesinden şairin memleketin kast ettiğini anlıyoruz. Şiirin tamamında ise memleketiyle ilgili özellikleri anla-tan şairin, sıla özlemi çektiği anlaşılmaktadır. Zaten sı-la, bir kimsenin doğduğu yer ve ona olan özlem anla-mını taşır.
(Cevap B)
SORU 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onu” sözcüğünün kullanılması gereksizdir?
A) Zaman içinde, onu daha da ustalaşmış olarak gör-düm.
B) Evde yalnızdım, onu bekliyordum.
C) Babadan kalma evini satmak zorunda kalması onu çok üzmüştü.
D) Sorunuzu unutmadım, onu biraz sonra yanıtlaya-cağım.
E) Böylece onu bütün yönleriyle tanıyacak, sevecek-siniz.
Çözüm:13
D seçeneğindeki cümle nesnesi ortak olan sıralı bir cümledir. Yani; “unutmadım NEYİ? sorunuzu. / yanıtlayacağım NEYİ? sorunuzu.” Öyleyse her iki yüklemin de nesnesi aynı olduğuna göre cümlenin “So-runuzu unutmadım, biraz sonra yanıtlayacağım şeklin-de ifade edilmesi gerekir. İkinci cümledeki “onu” söz-cüğü gereksizdir.
(Cevap D)
SORU14
“Shakespeare’in oyunları arasında en sık sahnelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimsenenler ara-sında Hamlet ve Othello’dur.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “en çok” sözü kaldırılmalı
B) “en sık” sözü kaldırılmalı
C) “ve” yerine “ile” sözcüğü kullanılmalı
D) “oyunları” sözünden sonra gelen “arasında” yerine “içinde” kelimesi kullanılmalı
E) “Hamlet” sözünden önce gelen “arasında” sözcüğü kaldırılmalı
Çözüm:14
Sorudaki cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. “Hamlet” sözünden önceki “arasında” sözcüğü gereksizdir. Cümle “Shakespeare’in oyunları arasında en sık sah-nelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimse-nenler Hamlet ve Othello’dur.” şeklinde olmalıdır.
(Cevap E)

1-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?
 A) Borçlar Hukuku
B) İş Hukuku
C) İdare Hukuku
D) Anayasa Hukuku
E) Vergi Hukuku
2-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar?
A) Din ve devlet işlerini ayıran devlet
B) Irk, din, dil ayrımı yapılmayan devlet
C) Hukuka dayalı devlet
D) Egemenliğin halkta olduğu devlet
E) Hiçbiri
  3- Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir?
A) TBMM’nin
B) Bakanlar Kurulu’nun
C) Danıştay’ın
D) Mahkemelerin
E) Cumhurbaşkanı
  4- Bakanlar, kim tarafından seçilir?
A) Milletvekilleri tarafından
B) Yargıtay tarafından
C) Cumhurbaşkanı tarafından
D) Bakanlar Kurulu tarafından
E) Başbakan tarafından
  5- Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukuku’nun ilkelerinden biridir?
A) İyi niyet ilkesi
B) Kusursuz sorumluluk ilkesi
C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
D) İlliyet ilkesi
E) Hiçbiri
  6- Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır?
A) Ölüm
B) Bir meslek ve sanatın icrasının geçici olarak durdurulması
C) Ağır hapis cezası
D) Ağır para cezası
E) Hiçbiri
 7- Suçun maddi unsuruna ne ad verilir?
A) Kusurluluk
B) Tipiklik
C) Zarar
D) Hareket
E) Netice
  8- Aşağıdaki gruplardan hangisine ceza verilmez?
A) 0-11 yaş
B) 0-15 yaş
C) 0-8 yaş
D) 11 -15 yaş
E) Hiçbiri
  9- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir?
A) Vergide eşitlik
B) Vergide genellik
C) Vergide nispilik
D) Vergide kanunilik
E) Vergide adaletlik
  10- Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alman vergilerden değildir?
A) Emlak vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Taşıt – alım vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Veraset ve intikal vergisi
  11- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?
A) Din kuralları
B) Görgü kuralları
C) iş hayatı kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Ahlak kuralları
  12- Hukuk niçin gereklidir?
A) Sosyal hayatı düzenlediği için
B) Devleti diğer devletlerden koruduğu için
C) Toplumda refahı sağlamak için
D) Kişileri korkutmak için
E) Hiçbiri
  13- Şahısların kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?
A) Din kuralları
B) Sübjektif ahlak kuralları
C) Objektif ahlak kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Görgü kuralları
  14- Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?
A) Din kuralı
B) Hukuk kuralı
C) Görgü kuralı
D) Ahlak kuralı
E) Hiçbiri
  15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Din kurallarına aykırı davranmanın müeyyidesi manevidir.
B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile desteklenmiş olmasıdır.
C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi müeyyidesi yoktur.
D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynıdır.
E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.
  16- Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca hukuk kuralının bir özelliğidir?
A) Bir müeyyideye sahip olması
B) Kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri düzenlemesi
C) Kamu kudreti ile desteklenmiş olması
D) Bir takım emir ve yasaklar içermesi
E) Hiçbiri
  17- Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakiler-den hangisine girer?
A) Mutlak ahlak kuralı
B) Sübjektif ahlak kuralı
C) Objektif ahlak kuralı
D) Özel ahlak kuralı
E) Yüksek ahlak kuralı
  18- Görgü kuralları ne ile ilgilidir?
A) Şahısların kendi nefısleriyle
B) Toplumda azınlığın benimsediği davranışlarla
C) Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla
D) Toplumun ahlaki değerleriyle
E) Hiçbiri
   19- Din kurallarının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günahkâr sayılma
B) Lanetleme
C) Ayıplanma
D) Küçük görülme
E) Hapsedilme
  20- Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
A) Din kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Görgü kuralları
D) Eğitim kuralları
E) Hukuk kuralları

Merak Edilenler:

  • banko asistanı mülakat soruları

Bu yazı 2619 kişi tarafından ilgi ve alaka ile takip edildi, tekrar bekleriz...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>